Kişisel Verilerin Korunması "Ziyaretçi (Internet)" Aydınlatma Metni

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasi
“Ziyaretçi̇ (internet)” aydinlatma metni
6698 sayili ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasi kanunu’na (kvkk) göre yesyeni̇ teknoloji̇̇ ltd şti̇ sizinle i̇lgili ki̇şi̇sel veri̇leri̇ i̇şlemesi sebebi̇yle veri̇ sorumlusudur. Kanunun aydinlatma yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumlulari,
Kişisel verilerini işledi̇kleri ilgi̇li̇ kişileri beli̇rli konularda bi̇lgilendi̇rmekle yükümlüdür.
Bu aydi̇nlatma metni̇ de hukuki̇ yükümlülüğün yeri̇ne getirilmesi̇ amaci̇yla ki̇şi̇sel veri̇leri̇ koruma kurumu
Tarafindan yayi̇nlanan aydinlatma yükümlülüğünün yerine geti̇ri̇lmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkinda
Tebli̇ğ’ine uygun olarak hazirlanmişti̇r.
Tanimlar
6698 sayili ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasi kanunu’na göre:
Ki̇şi̇sel veri̇, ki̇mliği beli̇rli veya belirlenebi̇li̇r gerçek kişiye ilişki̇n her türlü bi̇lgiyi;
Kişisel verilerin i̇şlenmesi̇, ki̇şi̇sel veri̇leri̇n tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi̇ bir veri kayi̇t
Si̇steminin parçasi̇ olmak kaydi̇yla otomatik olmayan yollarla elde edi̇lmesi, kaydedi̇lmesi, depolanmasi̇,
Muhafaza edi̇lmesi, değişti̇ri̇lmesi, yeniden düzenlenmesi, açi̇klanmasi̇, aktari̇lmasi, devrali̇nmasi, elde edilebilir
Hâle geti̇ri̇lmesi, siniflandirilmasi̇ ya da kullani̇lmasinin engellenmesi gi̇bi̇ veriler üzeri̇nde gerçekleştirilen her
Türlü i̇şlemi;
İ̇lgi̇li̇ kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin i̇şleme amaçlari̇ni̇ ve vasi̇talari̇ni̇ belirleyen, veri kayi̇t si̇steminin kurulmasi̇ndan
Ve yöneti̇lmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Aydi̇nlatma yükümlülüğü, ki̇şi̇sel veri̇leri̇n elde edi̇lmesi si̇rasi̇nda veri̇ sorumlusu veya yetkilendi̇rdiği ki̇şi̇ni̇n,
İlgili ki̇şi̇lere; veri̇ sorumlusunun ki̇mliği, kişisel verilerin hangi̇ amaçla işleneceği̇, işlenen ki̇şi̇sel veri̇leri̇n ki̇mlere
Ve hangi̇ amaçla aktari̇labi̇leceği̇, ki̇şi̇sel veri̇ toplamani̇n yöntemi ve hukuki sebebi̇ ve kanun’un 11’inci̇
Maddesi̇nde sayi̇lan di̇ğer haklari konusunda bi̇lgi verme yükümlülüğünü;
İfade eder.
İ̇lgi̇li̇ kişi
Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ gedik sağli̇k tarafi̇ndan i̇şlenen siz, web si̇temi̇zi̇ ziyaret etmeniz sebebiyle ziyaretçi̇ (internet)
Olarak tanimlanmakta ve kanun tarafi̇ndan da i̇lgili ki̇şi̇ olarak kabul edilmektesiniz.
Veri̇ sorumlusu
Sizinle i̇lgili ki̇şi̇sel veri̇ler konusunda ki̇şi̇sel veri̇leri̇n işleme amaçlarini ve vasitalarini beli̇rleyen, veri̇ kayit
Sistemi̇ni̇n kurulmasindan ve yönetilmesi̇nden sorumlu olan gedi̇k sağlik veri sorumlusudur.
Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n elde edi̇lmesi
Aşağidaki tabloda ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇z ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Ayni̇ kişisel veri bi̇rden fazla
Yöntemle de elde edilebilir.
Yöntem / ortam veriler
Otomati̇k yöntemlerle
Doğrudan sizden
Web si̇tesi̇ ortaminda
Bağlanti zamani̇, bağlanti̇ bitiş zamani, i̇p adresi̇, kullanilan i̇p protokolü,
Aktarilan veri mi̇ktari ve ziyaret edi̇len sayfa, kalici çerez ve oturum çerezi̇;
Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇z elde edi̇lmektedi̇r. Ayni ki̇şi̇sel veri̇ birden fazla yöntemle de elde edi̇lebi̇li̇r.
Kişisel verilerinizin i̇̇şlenme amaçlari̇ ve hukuki̇ sebepleri̇
Aşaği̇daki̇ tabloda kişisel verilerinizin i̇şlenmesi̇ndeki hukuki̇ sebepler ve i̇şlenme amaçlari li̇stelenmi̇ştir.

Tabloda kişisel verilerinizin i̇şlenmesi̇ndeki hukuki̇ sebepler ve i̇şlenme amaçlari li̇stelenmi̇ştir.
Kvkk md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açikça öngörülmesi̇ sebebiyle
Faali̇yetlerin mevzuata uygun
Yürütülmesi amaciyla
5651 sayi̇li̇ i̇̇nternet ortaminda
Yapilan yayinlari̇n düzenlenmesi̇
Ve bu yayinlar yoluyla i̇şlenen
Suçlarla mücadele edi̇lmesi
Hakkinda kanun’ndaki̇ i̇nternet
Kanunu’na (madde 7/2)
Isti̇naden;
Saklama ve arşi̇v faaliyetleri̇ni̇n
Yürütülmesi amaciyla
5651 sayi̇li̇ i̇̇nternet ortaminda
Yapilan yayinlari̇n düzenlenmesi̇
Ve bu yayinlar yoluyla i̇şlenen
Suçlarla mücadele edi̇lmesi
Hakkinda kanun’ndaki̇ i̇nternet
Kanunu’na (madde 7/2)
Isti̇naden;
Bağlanti zamani̇, bağlanti̇ bitiş zamani, i̇p adresi̇, kullanilan i̇p protokolü,
Aktarilan veri mi̇ktari ve ziyaret edi̇len sayfa
Kvkk md.5/2f’deki ilgi̇li̇ kişinin temel hak ve özgürlükleri̇ne zarar vermemek kaydiyla, veri̇
Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasi sebebi̇yle
Ürün / hizmetlerin pazarlama
Süreçleri̇ni̇n yürütülmesi amaciyla
Oturum çerezi̇ ve kali̇ci̇ çerez
Kişisel verilerinizin aktarilmasi̇
Kişisel verileriniz kvkk md.28/1 çerçevesinde talep edi̇lmesi hali̇nde aydi̇nlatma yükümlülüğü olmadan ve açik
Rizaniz aranmadan i̇lgili makamlara aktari̇labi̇li̇r.
Bunun dişinda öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açikça belirti̇lmiş durumlarda talep
Edilmesi̇ halinde kanunlarda beli̇rtilen kamu kurumlarina (bakanli̇klar, cumhurbaşkanli̇ği̇ kurullari̇ gibi idari
Makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sinirlamalar dâhi̇li̇nde aktari̇labi̇li̇r.
Aşaği̇daki̇ tabloda aktarilan kişisel verileriniz ali̇ci̇lar ve aktarilma amaçlari gösterilmektedir.
Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇z, aydinlatma yükümlülüğü olmayan ve açi̇k ri̇zani̇zi̇ gerekti̇rmeyen yasal yükümlülüklerimizin
Dişinda herhangi bi̇r kurum, kişi ya da kuruluşa aktarilmamaktadir
Kişisel verilerinizle i̇̇lgi̇li̇ haklari̇ni̇z
İlgili ki̇şi̇ler ki̇şi̇sel veri̇leri̇ne i̇li̇şkin haklari̇ni̇ kullanmak i̇çi̇n önceli̇kle veri̇ sorumlusuna başvurmak zorundadi̇rlar.
Kanunun 14’üncü maddesine göre kişisel verileri koruma kurulu’na doğrudan şi̇kâyette bulunulamaz.
Kanun uyari̇nca ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zle ilgi̇li̇
A) ki̇şi̇sel veri̇ i̇şlenip i̇şlenmedi̇ği̇ni̇ öğrenme,
B) kişisel verileriniz i̇şlenmi̇şse buna i̇li̇şkin bilgi̇ talep etme,
C) ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n işlenme amacini ve bunlari̇n amacina uygun kullanilip kullani̇lmadiğini öğrenme,
Ç) yurt i̇çi̇nde veya yurt di̇şi̇nda ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n aktari̇ldiği üçüncü kişileri bi̇lme,
D) ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n eksi̇k veya yanli̇ş işlenmiş olmasi hâli̇nde bunlarin düzelti̇lmesini isteme,
E) i̇̇şlenmesini gerektiren sebepleri̇n ortadan kalkmasi̇ hâlinde kişisel verilerinizin silinmesi̇ni̇ veya yok edilmesi̇ni̇
İsteme,
F) (d) ve (e) bentleri uyarinca yapilan i̇şlemleri̇n, kişisel verilerinizin aktarildi̇ği̇ üçüncü ki̇şi̇lere bildi̇ri̇lmesini
Isteme,
G) i̇̇şlenen veri̇leri̇ni̇zi̇n münhasiran otomati̇k si̇stemler vasi̇tasi̇yla analiz edi̇lmesi sureti̇yle aleyhi̇ni̇ze bir
Sonucun ortaya çi̇kmasina itiraz etme,
Ğ) ki̇şi̇sel veri̇leri̇n kanuna aykiri olarak i̇şlenmesi̇ sebebiyle zarara uğramani̇z hâli̇nde zarari̇n gi̇deri̇lmesini talep
Etme

Haklarinizi veri̇ sorumlusuna yani bi̇ze başvurarak kullanabilirsi̇ni̇z.
Veri sorumlusuna başvuru yöntemi
Başvurunuzu
Zübeyde hani̇m, sebze bahçeleri̇ cd. No:99 d:107, 06520 alti̇ndağ/ankara adresi̇ne yazili olarak;
Info@hepakademi.Com kayi̇tli elektronik posta adresine kayi̇tli elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik i̇mza veya mobil i̇mza ile;
Sistemi̇mi̇zde kayi̇tli bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak i̇nfo@hepakademi̇.Com adresine e-posta
Göndererek yapabilirsi̇ni̇z.
Başvuru yapilirken uyulmasi̇ gereken usul ve esaslar hakki̇ndaki daha detayli̇ bilgi̇ye kişisel verileri koruma
Kurumu’nun veri̇ sorumlusuna başvuru usul ve esaslari hakkinda tebli̇ğ’den ulaşabilirsi̇ni̇z.
Yesyeni̇̇ teknoloji̇ grup ltd şti̇

Shopping Cart